umowa o pracę a działalność gospodarcza
Założenie działalności

Umowa o pracę a działalność gospodarcza – co powinien wybrać programista?

Każda forma zatrudnienia ma swoje plusy i minusy. Zarówno takie związane z kwestiami finansowymi, jak i formalnościami.

W dzisiejszym artykule postanowiłam porównać dwie formy zatrudnienia z jakich może korzystać programista: umowa o pracę oraz tzw. “samozatrudnienie” w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spis treści:

 1. Forma opodatkowania
 2. Koszty uzyskania przychodu
 3. Odliczenie VAT
 4. Składki społeczne
 5. Składka zdrowotna
 6. Danina solidarnościowa
 7. Kredyt na samochód a leasing samochodu
 8. Zasiłek chorobowy
 9. Urlop wypoczynkowy
 10. Formalności i sprawy urzędowe
 11. Możliwość korzystania z benefitów
 12. Przywileje wynikające z Kodeksu pracy
 13. Odpowiedzialność
 14. Okres wypowiedzenia
 15. Miejsce i czas pracy
 16. Podporządkowanie służbowe
 17. Tabela z porównaniem umowy o pracę oraz jednoosobowej działalności gospodarczej

Zaczniemy od aspektów finansowych oraz podatkowych.

Forma opodatkowania

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, nie masz wyboru, a twoją formą opodatkowania jest skala podatkowa. Płacisz więc 12% podatku PIT dla dochodów do kwoty 120.000 zł rocznie, ale już 32% podatku dla dochodów przekraczających kwotę 120.000 zł.

Natomiast, jeśli świadczysz usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, masz do wyboru jedną z trzech dostępnych form opodatkowania:

 • skala podatkowa (podatek 12% / 32%)
 • podatek liniowy (podatek 19%)
 • ryczałt ewidencjonowany (podatek 12% dla programisty)

Dodatkowo prowadząc działalność na skali podatkowej lub podatku liniowym, masz możliwość skorzystać z ulgi IP Box (5% podatek). Takiej możliwości nie daje ci praca na etacie.

W przypadku działalności gospodarczej wybór formy opodatkowania może ograniczyć zasadniczo tylko współpraca z byłym lub obecnym pracodawcą. Więcej na ten temat pisałam tutaj >>>

Koszty uzyskania przychodu

Pracując na podstawie umowy o pracę możesz odliczyć koszty uzyskania przychodu, które pomniejszają twój przychód brutto z etatu, dzięki czemu płacisz niższy podatek. W przypadku umowy o pracę możesz korzystać:

 • ze standardowych kosztów uzyskania przychodu tj. 250 zł / miesiąc, jeśli pracujesz w miejscu swojego zamieszkania, lub 350 zł / miesiąc, jeśli dojeżdżasz do pracy z innej miejscowości;
 • z autorskich 50% kosztów uzyskania przychodu, jeśli wykonujesz prace twórcze i przenosisz na swojego pracodawcę prawa autorskie do stworzonego programu komputerowego;

Prowadząc działalność gospodarczą na skali podatkowej lub podatku liniowym również masz prawo pomniejszyć przychód o koszty. Będą to jednak faktycznie poniesione wydatki na cele działalności gospodarczej, udokumentowane fakturami np. opłaty leasingowe, sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowanie, branżowe kursy i literatura, opłaty księgowe, stanowisko pracy (biurko, fotel).

Odliczenie VAT

Programiści na działalności gospodarczej, którzy zarejestrowali się jako podatnicy VAT czynni, mogą odliczyć (odzyskać) VAT wynikający z faktur kosztowych, dotyczących prowadzonej działalności.

W przypadku etatu nie ma takiej możliwości, nawet jeśli sam pokrywasz koszty związane z podniesieniem kompetencji zawodowych (kursy, szkolenia, literatura i czasopisma branżowe, portale edukacyjne).

Składki społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne to w sumie składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa. W przypadku umowy o pracę pobierane są one od kwoty wynagrodzenia. Płacisz więc w sumie 31,64% składek społecznych z umowy o pracę.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie społeczne również wynoszą 31,64%, jednak nie są ustalane na podstawie twojego wynagrodzenia za świadczone usługi programistyczne. Podstawą do naliczenia składek społecznych jest:

 • dla ZUS preferencyjnego: 30% minimalnego wynagrodzenia – w 2023 r. jest to kwota 1.047 zł (styczeń – czerwiec) oraz 1.080 zł (lipiec – grudzień)
 • dla dużego ZUS: 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – w 2023 r. jest to kwota 4.161 zł

A to z kolei oznacza, że twoja składka społeczna na ZUS preferencyjnym wyniesie zaledwie 331,26 zł / miesiąc (styczeń – czerwiec) oraz 341,72 zł / miesiąc (lipiec – grudzień).

Natomiast na dużym ZUS tylko: 1316,54 zł / miesiąc.

Składka zdrowotna

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne uzależniona jest od formy opodatkowania. Dlatego też w przypadku umowy o pracę zapłacisz 9% składkę  zdrowotną od dochodu z etatu.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej składka zdrowotna wynosi:

 • dla skali podatkowej – 9% uzyskanego dochodu;
 • dla podatku liniowego – 4,9% uzyskanego dochodu;
 • dla ryczałtu ewidencjonowanego:

– 376,16 zł / m-c dla przychodu do 60 tys. zł rocznie,
– 626,93 zł / m-c dla przychodu do 300 tys. zł rocznie,
– 1.128,48 zł / m-c dla przychodu powyżej 300 tys. zł rocznie.

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to dodatkowe 4% podatku, który płacą osoby osiągające dochód roczny przekraczający kwotę 1 mln zł. Daninę solidarnościową odprowadza się od nadwyżki dochodu ponad kwotę 1 mln zł.

Sumuje się  tutaj m.in. dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, czy dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Najprościej mówiąc, aby sprawdzić, czy przekraczasz dochód 1 mln zł, musisz zsumować swoje dochody z zeznania rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT_CFC oraz PIT-40A.

Jednak wśród wymienionych pozycji nie ma przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym (zeznanie roczne PIT-28).

Jeśli więc osiągasz wyłącznie przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, to nie zapłacisz dodatkowego 4% podatku, nawet jeśli twój roczny przychód przekroczy 1 mln zł. Możliwość taką daje ci jedynie prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kredyt na samochód a leasing samochodu

Jako przedsiębiorca masz możliwość, aby wziąć samochód w leasing na firmę i korzystać z niskiego oprocentowania. Jeśli pracujesz na etacie w zasadzie pozostaje ci jedynie opcja kredytu na samochód, a tutaj oprocentowanie jest zazwyczaj wyższe w porównaniu do leasingu.

Zasiłek chorobowy

W przypadku umowy o pracę podstawą wynagrodzenia chorobowego jest średnie wynagrodzenie brutto z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie.

Natomiast w przypadku działalności gospodarczej podstawą zasiłku chorobowego jest średnia podstawa wymiaru składek społecznych z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie:

 • dla ZUS preferencyjnego podstawa wymiaru składek społecznych to 1.047 zł (styczeń-czerwiec 2023 r.) i 1.080 zł (lipiec-grudzień 2023 r.)
 • dla dużego ZUS podstawa wymiaru składek społecznych to 4.161,00 zł

Co to oznacza? Zasiłek chorobowy wypłacony z umowy o pracę jest co do zasady wyższy, niż ten jaki otrzymasz z działalności gospodarczej.

Możesz jednak dodatkowo zabezpieczyć się na wypadek choroby podczas pracy B2B np. wykupić ubezpieczenie od utraty dochodu, czy odkładać część swojego wynagrodzenia na taką ewentualność.

Urlop wypoczynkowy

Pracując na podstawie umowy o pracę (w zależności od stażu pracy) korzystasz z 20 lub 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie.

Świadcząc usługi na podstawie kontraktu B2B nie masz prawa do urlopu, jaki wynika z Kodeksu pracy. Możesz jednak negocjować warunki umowy i ustalić z kontrahentem wyższe wynagrodzenie, które “rekompensuje” czas urlopu.

Formalności i sprawy urzędowe

Umowa o pracę to dla ciebie minimum formalności, ponieważ wszystkimi urzędowymi formalnościami zajmuje się Pracodawca.

Pracując na podstawie kontraktu B2B sam zajmujesz się formalnościami np.

 • wystawiasz faktury za świadczone usługi (jednak w programie do fakturowania, możesz to zrobić w 1 minutę);
 • składasz deklaracje do urzędu skarbowego i ZUS (chociaż  w tych pracach może zastąpić ciebie księgowa);
 • wykonujesz przelew ze swojego konta bankowego do urzędu skarbowego i ZUS;

Możliwość korzystania z benefitów

Programiści pracujący na umowę o pracę  zazwyczaj mogą korzystać z różnych świadczeń socjalnych oferowanych przez Pracodawcę (benefity pracownicze) np. karta sportowa, prywatna opieka medyczna, bony na lunch, dostęp do napojów w firmie.

Świadczenia pracownicze nie przysługują tobie, jeśli współpracujesz z kontrahentem na podstawie umowy B2B.  Jednak często pozostaje tutaj pole do negocjacji i kontrahent zgadza się na udostępnienie takich benefitów dla samozatrudnionych programistów (bezpłatnie, częściowo odpłatnie lub za 100% odpłatnością).

Przywileje wynikające z Kodeksu pracy

Pracownikom przysługują różne dodatkowe przywileje wynikające z Kodeksu pracy np. urlop okolicznościowy, urlop na czas opieki nad dzieckiem, czy urlop na żądanie.

Przepisy Kodeksu pracy nie dotyczą jednak programistów na jednoosobowej działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone Pracodawcy do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Odpowiedzialność za szkody, które powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą reguluje umowa, jaką zawarł programista ze swoim kontrahentem oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Najczęściej kontrakt B2B wskazuje tzw.  kary umowne. Dlatego też przed podpisaniem umowy,  warto skorzystać z pomocy prawnika, który dokona analizy kontraktu.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy. Dla umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony wynosi on:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy B2B jest dowolny i uzależniony od zapisów podpisanego kontraktu. Najczęściej 1 do 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

Miejsce i czas pracy

W przypadku umowy o pracę Pracodawca wyznacza miejsce i czas pracy np. siedziba firmy oraz godz. pracy 08:00 – 16:00 w dni robocze.

Programiści, którzy świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej nie powinni pracować w miejscu i czasie wyznaczonym przez kontrahenta, ponieważ taka relacja prowadziłaby do wniosku, że jest to tak naprawdę “ukryta” umowa o pracę. U ramach współpracy B2B programista ma więc większą  swobodę w wyborze miejsca i godzin pracy. Chociaż najczęściej specyfika pracy i organizacja u kontrahenta wymaga dostosowania się do pewnych norm pracy.

Podporządkowanie służbowe

Umowa o pracę charakteryzuje się podporządkowaniem służbowym, gdzie podlegasz pod kierownika, czy managera. Manager taki narzuca zasady wykonywania pracy oraz wydaje polecenia służbowe.

Świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej daje ci większą swobodę. Musisz wywiązać się z ustalonych terminów oraz realizacji zadań, jednak masz dużą elastyczność w zakresie organizacji własnej pracy i planowania.

Tabela z porównaniem umowy o pracę oraz jednoosobowej działalności gospodarczej

Umowa o pracęB2B
Forma opodatkowaniaTylko skala podatkowa (podatek 12% / 32%)Możliwość wybrania:

 • Skala podatkowa (podatek 12% / 32%)
 • Podatek liniowy (podatek 19%)
 • Ryczałt ewidencjonowany (podatek 12% dla programisty)
Koszty uzyskania przychoduStandardowe w wysokości 250 zł lub 300 zł /m-c.

W przypadku prac z przeniesieniem praw autorskich do programu komputerowego: 50% koszty uzyskania przychodu.

W wysokości faktycznie poniesionej na podstawie faktur (dotyczy osób na skali podatkowej lub podatku liniowym).
Odliczenie VATNie dotyczyPodatnicy VAT czynni mogą odliczyć (odzyskać) kwotę VAT wynikających z faktur kosztowych, związanych z utrzymaniem firmy.
Składka zdrowotnaW wysokości 9% od dochoduUzależniona od formy opodatkowania:

 • wynosi 9% od dochodu dla skali podatkowej
 • wynosi 4,9% od dochodu na podatku liniowym
 • na ryczałcie w zależności od rocznej wysokości przychodów:
  • przychód do 60.000 zł: 376,16 zł/m-c
  • przychód do 300.000 zł: 626,93 zł/m-c
  • przychód ponad 300.000 zł:1128,48 zł/m-c)
Składki społeczneW wysokości 31,64% od wynagrodzeniaW 2023 r. w wysokości:

 • dla ZUS preferencyjnego: 331,26 zł / m-c (styczeń-czerwiec) oraz 341,72 zł / m-c (lipiec-grudzień)
 • dla dużego ZUS: 1316,54 zł / m-c
Danina solidarnościowaDochody opodatkowane według skali podatkowej wliczają się do limitu tzw. daniny solidarnościowejW zależności od wybranej formy opodatkowania:

 • skala podatkowa – dochody wliczają się do limitu tzw. daniny solidarnościowej
 • podatek liniowy – dochody wliczają się do limitu tzw. daniny solidarnościowej
 • ryczałt – przychody opodatkowane ryczałtem nie są brane pod uwagę do limitu tzw. daniny solidarnościowej
Miejsce i czas pracyWyznaczone przez PracodawcęMożliwość wyboru miejsca i czasu pracy. Często w porozumieniu z kontrahentem.
Podporządkowanie służboweTakNie występuje
Urlop wypoczynkowyPłatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 do 26 dni rocznie.Płatny urlop w rozumieniu Kodeksu pracy nie występuje. Najczęściej równowartość wynagrodzenia za urlop wkalkulowana jest w wynagrodzenie za usługę.
Zasiłek chorobowyPodstawą wynagrodzenia chorobowego jest średnie wynagrodzenie brutto z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie.Podstawą zasiłku chorobowego jest średnia podstawa wymiaru składek z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie:

 • dla ZUS preferencyjnego podstawą jest kwota 1.047 zł (styczeń-czerwiec 2023 r.) oraz 1.080 zł (lipiec-grudzień 2023 r.)
 • dla dużego ZUS podstawą jest kwota 4.161,00 zł
Okres wypowiedzeniaOkres wypowiedzenia określa Kodeks pracy. Dla umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Uzależniony od zapisów umowy B2B
OdpowiedzialnośćOgraniczona do wysokości 3-krotności wynagrodzenia z umowy o pracę.Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu cywilnego i uzależniona od zapisów umowy B2B.
Przywileje wynikające z Kodeksu pracyMożna korzystać z przywilejów wynikających z Kodeksu pracy np. z urlopu okolicznościowego, urlopu na czas opieki nad dzieckiem, czy urlopu na żądanie.Nie dotyczy
Leasing samochoduMożliwość kredytu/leasingu/dzierżawy samochodu na mniej korzystanych warunkach, niż w przypadku przedsiębiorców.Możliwość korzystania z leasingu na firmę z niskim oprocentowaniem.
FormalnościFormalności po stronie PracodawcyFormalności po stronie Przedsiębiorcy (wystawianie faktur, rozliczenia księgowe, zapłata podatku i ZUS)
Możliwość korzystania z benefitówMożna korzystać z benefitów oferowanych przez Pracodawcę.Można korzystać z benefitów oferowanych przez Kontrahenta, jeśli podjęte zostaną takie uzgodnienia pomiędzy stronami umowy B2B.

 

Monika Salawa Solidna Księgowa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *